Ransburg NO.2 ręczny pistolet elektrostatyczny - podręcznik obsługi

 
pistolet-NO.2
MODEL: 80086-XX SILNIK PNEUMATYCZNY Z DOPUSZCZENIEM ATEX
 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem, konserwacją i serwisowaniem jakichkolwiek systemów malarskich Ransburg, przeczytać i zrozumieć całą dokumentację techniczną i BHP odnoszącą się do Waszego produktu Ransburg. Niniejszy podręcznik zawiera ważne informacje w zakresie BEZPIECZEŃSTWA PRACY i ZAPOBIEGANIA AWARIOM. Aby można było łatwiej znaleźć stosowne informacje, zastosowaliśmy do ich oznaczenia następujące symbole. Prosimy o zwrócenie na te punkty szczególnej uwagi. OSTRZEŻENIE! jest informacją o sytuacji, która może spowodować poważne zranienia, jeżeli stosowne wskazówki nie będą przestrzegane. UWAGA! jest informacją wskazującą środki zapobiegające uszkodzeniom urządzenia i niedopuszczające do sytuacji mogących spowodować drobne zranienia. NOTA jest informacją odnoszącą się do bieżącej procedury procesu. Ponieważ w niniejszym podręczniku umieszczono standardowe specyfikacje i procedury serwisowe, to w przypadku Waszego, konkretnego urządzenia mogą mieć miejsce drobne odchyłki. Jest to nieuchronne ze względu na różnice w lokalnych przepisach i wymaganiach fabrycznych. W celu znalezienia tych różnic, proszę porównać ten podręcznik z Waszymi rysunkami instalacyjnymi oraz ze stosownymi podręcznikami urządzeń Ransburg. Dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem i przestrzeganie zawartych w nim wskazówek ułatwi zrozumienie działania urządzenia i przebiegu procesu skutkujące większą wydajnością, dłuższymi okresami bezawaryjnej pracy i łatwiejszą lokalizacją usterek. Jeżeli nie posiadacie podręczników i dokumentacji BHP dla Waszego urządzenia Ransburg, prosimy o kontakt z nami lub z naszym lokalnym przedstawicielem. Użytkownik MUSI zapoznać się z punktem „Bezpieczeństwo” niniejszego podręcznika i z po daną w nim dokumentacją BHP RANSBURG.

OSTRZEŻENIE
Niniejszy podręcznik MUSI być przeczytany i dogłębnie zrozumiany przez CAŁY personel obsługujący, czyszczący i konserwujący to urządzenie. Szczególnie należy zadbać o to, by były przestrzegane OSTRZEŻENIA i wymagania BHP w zakresie obsługi i serwisowania urządzenia. Przed , obsługą i serwisowaniem niniejszego urządzenia, użytkownik musi zapoznać się ze WSZYSTKIMI lokalnymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi a także NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA takimi jak NFPA-33 , EN 50 176.

Wymienione na następnej stronie zagrożenia mogą pojawić się podczas normalnej eksploatacji urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z kartą zagrożeń poczynając od strony 5.

 
MIEJSCE ZAGROŻENIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Informacja o tym, gdzie może wystąpić zagrożenie Informacja o tym, czym jest zagrożenie Informacja o tym, jak zapobiec zagrożeniu
Miejsce natrysku Zagrożenie pożarowe Nieprawidłowe procedury obsługowe i konserwacyjne są zagrożeniem pożarowym. Jeżeli w czasie pracy zostaną wyłączone jakieś blokady bezpieczeństwa, to nastąpi utrata zabezpieczenia przed pożarem i wybuchem. Częste odłączanie zasilania elektrycznego wskazuje na konieczność dokonania korekt systemu. W miejscu natrysku muszą się znajdować urządzenia, które są okresowo sprawdzane. Miejsca natrysku muszą być utrzymywane w czystości tak, by nie gromadziły się palne resztki materiału. W miejscach natrysku palenie jest zabronione. Przed rozpoczęciem , płukania lub prac konserwacyjnych, wyłączyć wysokie napięcie zasilające atomizer. Rozcieńczalniki czyszczące do płukania muszą mieć punkt zapłonu równy lub wyższy od punktu zapłonu farby, a punkt zapłonu rozcieńczalników do mycia ogólnego musi być wyższy o najmniej 5°C od temperatury otoczenia. Odpowiedzialnym za dotrzymanie powyższego jest użytkownik końcowy. Wentylacja kabiny natryskowej musi spełniać wymagania przepisów lokalnych i narodowych. Dodatkowo musi ona działać w czasie prac czyszczących za pomocą palnych rozcieńczalników. Nie wolno dopuścić do powstania łuku elektrycznego. Próby przeprowadzać tylko w miejscach wolnych od materiałów palnych. Próby mogą wymagać włączenia wysokiego napięcia, ale tylko zgodnie z instrukcją. Nieoryginalne części zamienne lub samowolne modyfikacje mogą spowodować pożar i zranienia. Obejście przełącznika kluczykowego jest Dopuszczalne tylko przy dokonywaniu nastaw. Nigdy nie pracować przy wyłączonych blokadach. Nigdy nie używać urządzeń przeznaczonych do farb na bazie wodnej do natrysku farb na bazie rozcieńczalników. Proces malowania i urządzenia mają spełniać wymagania NFPAF33, NEC i europejskich norm BHP.
 
MIEJSCE ZAGROŻENIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Informacja o tym, gdzie może wystąpić zagrożenie. Informacja o tym, czym jest zagrożenie. Informacja o tym, jak zapobiec zagrożeniu.
Łuk elektryczny Nigdy nie używać pistoletu bez dobrego uzie- mienia jak następuje: 
A. Operatorzy Operatorzy muszą być uziemieni. Nie mogą nosić obuwia na gumowej pode- szwie. Można stosować taśmy uziemiające nogi. Operatorzy muszą mieć ciągły kontakt z rączką pistoletu. W przypadku stosowania rękawic robo- czych, należy wyciąć część rękawicy w okolicy dłoni. Operatorzy nie mogą mieć przy sobie żad- nych nieuziemionych metalowych przedmiotów. NOTA: PATRZ NFPA-33/EN 50 176 UZIEMIE- NIE OPERATORA. 
B. Natryskiwane części. Oporność pomiędzy częścią, a uziemieniem nie może przekraczać 1 MOhm.
C. Każdy przedmiot metalowy i przewodzący w miejscu natrysku. Odnosi się to do kabiny, wieszaków na części, gaśnic, posadzki itd. W miejscu natrysku przewodząca posadzka musi być uziemiona. Przed płukaniem, czyszczeniem lub wyjmowa- niem jakiejkolwiek części z pistoletu, wyłączyć zasilanie elektryczne. Nigdy nie podłączać pistoletu do izolowanego układu zasilania rozcieńczalnika. Zawsze przed serwisowaniem rozładować system zasilania farby na bazie wodnej. Nie dotykać elektrody pistoletu, gdy znajduje się on napięciem
Miejsce natrysku
 
MIEJSCE ZAGROŻENIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Informacja o tym,
gdzie może wystą-
pić zagrożenie
Informacja o tym, czym jest zagrożenie Informacja o tym, jak zapobiec zagrożeniu

Ogólne stosowanie
i konserwacja

Nieprawidłowa obsługa lub konserwacja mogą spowodować zagrożenie. Personel musi być odpowie- dnio przeszkolony w> zakresie stosowania stanourządzenia. Personel musi być przeszkolony zgodnie z wymaganiami NFPA-33/EN 50 176. Przed uruchomieniem urządzenia trzeba bezwzględnie przeczytać i zrozumieć instrukcje i wskazówki BHP. Przestrzegać stosownych lokalnych, stanourządzenia. wych i narodowych przepisów w zakresie wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, obsługi, konserwacji i utrzymania.

Ogólne stosowanie
i konserwacja

Stosowanie ręcznych narzędzi może powodować skumulowane urazy (CTD) lub bóle mięśniowo- szkieletowe rąk, klatki piersiowej, łokci, ramion, szyi i pleców, zespół urazowy nadgarstka i ścięgien, jak np. łokieć tenisisty lub symptom stożka rotatorów. Stosowanie ręcznych narzędzi źle wpływa na górne części ciała. Czynniki zwiększające
zagrożenie CTD, to:
1. Duża częstość czynności.
2. Zbyt silny uchwyt i nacisk rąk i palców
3.. Uciążliwa pozycja rąk, palców lub klatki piersiowej.
4. Za długi czas trwania czynności.
5. Drgania narzędzia.
6. Powtarzalny nacisk na jakąś część ciała.
7. Praca w zimnie.
Zagrożenie zmniejsza się poprzez unikanie lub redukcję zagrożeń. CTD mogą być spowodowane także przez takie czynności jak szycie, uprawianie golfa. tenisa lub kręgli, by wymienić tylko niektóre. Symptomami CTD mogą być ból, mrowienie i drętwienie w nocy ramion, przedramion rąk, klatki piersiowej lub palców. Tych oznak nie wolno ignorować. W razie ich wystąpienia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Inne wczesne objawy to dyskomfort rąk, utrata sprawności manualnej i bóle ramion. Ignorowanie tych objawów i ich ciągłe powtarzanie się prowadzi do poważnego kalectwa.
 

WSTĘP
Jest to metoda elektrostatycznego nakładania rozpylonej powłoki malarskiej. Pistolet ręczny No. 2 Process Handgun wykorzystuje ujemny ładunek wysokiego napięcia prądu stałego DC przyłożonego do dysku i tworzącego pole elektrostatyczne pomiędzy stożkiem, a malowaną częścią. Malowana część jest uziemiona elektrycznie poprzez jej uchwyt (który może być stały lub ruchomy) albo przez połączenie elektryczne ze znaną ziemią. Po naciśnięciu spustu pistoletu, układ zasilania o regulowanym ciśnieniu dostarcza ciekłą farbę do napędzanego silnikiem pneumatycznym dysku. Farba przepływa przez powierzchnię obracającego się dysku i uzyskuje ładunek elektrostatyczny. Farba jest rozpylana na krawędzi dysku tworząc delikatną mgłę, która pod wpływem pola elektrostatycznego jest przyciągana przez części i osiada na ich powierzchni. Siły panujące pomiędzy naładowanymi cząstkami farby, a uziemionymi częściami są wystarczające, by tak zawirować cząstkami, aby mogły one pokryć także tylną stronę części. Dlatego większość cząstek osiada, a ich nadmiar jest regulowany. Ten proces czyni pistolet No. 2 Process Handgun jednym z najbardziej skutecznych narzędzi do natrysku na rynku. Pistolet No. 2 Process Handgun generuje w punkcie rozpylania na malowanym materiale ujemny ładunek DC. Ładunek elektrostatyczny umożliwia bardziej skuteczne, równomierne pokrycie farbą powierzchni przednich, tylnych, krawędzi i boków produktów, co sprawia, że ta metoda sprawdza się bardzo dobrze dobrze przy malowaniu elementów o różnej konfiguracji powierzchni jak np. duże części, wyroby rurowe, małe części, ogrodzenia itp. Dzięki temu, że system jest uziemiony, nadaje się on do nakładania najróżniejszych powłok jak np. emalie, żywice epoksydowe itp. Jedną z głównych cech pistoletu No. 2 Process Handgun jest to, że rozładowanie elektryczne rezystywnej szczotki elektrostatycznej jest ograniczone do optymalnej kombinacji bezpieczeństwa i sprawności. Energia rozładowania potwierdzona badaniami ATEX jest mniejsza niż 0.24 mJ, a to umożliwia bezpieczne stosowanie urządzenia w strefach zagrożenia 1 i 2. System pistoletu No. 2 Process Handgun obejmuje pistolet ręczny, zasilacz wysokiego napięcia, kabel , wąż powietrzny i wąż do farby (cieczy), Urządzenie jest wyposażone w silnik pneumatyczny.
20987-XX No. 2 i w zasilacz 80102-31X 9060 oraz szereg akcesoriów. Poniżej przykład zamówienia.

Silnik pneumatyczny 80086-AB No. 2
A = -1 dla wtyczki typu 1
-2 dla wtyczki typu 2
-3 dla wtyczki typu 3
B = -1 dla kabla wysokiego napięcia 7.6 m
-2 dla kabla wysokiego napięcia 11 m
-3 dla kabla wysokiego napięcia 15.2 m

 
no2-podręcznik-końcówki

DYREKTYWA EUROPEJSKA ATEX 94/9/EC, ZAŁ. X II, 1.0.6
Poniższe przepisy odnoszą się do urządzeń z certyfikatem nr Sira 12ATEX5006X: Urządzenie można stosować w atmosferze gazów i par palnych w aparatach Grupy II i w temperaturach Klasy T6. Urządzenie jest certyfikowane do stosowania tylko w temperaturach otoczenia od 0 °C do +40°C i nie może być stosowane poza tym zakresem. Instalacja ma być wykonana przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie
z właściwymi przepisami, np. EN 60079-14:1997. Specjalne warunki certyfikatu wymagają źródła zasilania umieszczonego w odległości minimum 6,1 m na zewnątrz poza natryskiwanym przedmiotem. Obowiązkiem końcowego użytkownika jest spełnienie tych warunków podczas instalacji i użytkowania urządzenia. Kontrola
i instalacja tego urządzenia mają być wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel zgodnie
z wymaganiami właściwych przepisów, np. EN 60079-17. Naprawy tego urządzenia mają być wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów, tj. np 60079-19. Uruchomienie, obsługa, montaż i nastawy mają być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony
personel zgodnie z wymaganiami producenta. Patrz „Spis treści” niniejszego podręcznika:

Instalacja
Obsługa
Konserwacja
Identyfikacja części
Wymiany części mają być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z wymaganiami
producenta.
Certyfikat dopuszcza stosowanie następujących materiałów konstrukcyjnych: Jeżeli urządzenie styka się z agresywnymi substancjami, to obowiązkiem użytkownika jest przedsięwzięcie odpowiednich środków zapobiegawczych tak, by zabezpieczenia urządzenia nie uległy uszkodzeniu. Substancje agresywne: np. kwaśne ciecze lub gazy reagujące z metalami lub rozcieńczalniki z polimerami. Środki bezpieczeństwa: np. regularne kontrole jako część kontroli rutynowych lub stwierdzenie na podstawie karty charakterystyki materiałowej, że dany materiał jest odporny na określone środki chemiczne. Patrz "Specyfikacje" w Pkt

"Wstęp":
- Wszystkie przewody cieczowe wyko nane ze stali nierdzewnej lub nylonu.
- Kaskada wysokonapięciowa zanurzona w oleju dielektrycznym.

Podsumowanie oznakowania certyfikatu jest umieszczone w Pkt „ATEX” na następnej stronie, rysunki nr: 80108, 80082, 80083 and 80088. Należy podać parametry urządzenia: elektryczne, ciśnieniowe i napięciowe.
Producent powinien dołączyć do urządzenia stosowne instrukcje w języku kraju eksploatacji urządzenia
i w języku oryginału.
Pistolet No. 2 Air Motor Handgun z regulatorem 9050 – 80086--XX Definicje oznakowań Nr certyfikatu Ex: Sira 12ATEX5006X
Sira = notyfikowana jednostka certyfikacyjna wykonująca badania wymagane przez UE

Ex = znak ochrony przeciwwybuchowej
II = grupa zagrożenia urządzeń
2 = kategoria urządzeń
Nota: (2) wskazuje, że urządzenie może być podłączone do urządzenia grupy 2, ale tylko do stosowania/instalacji w strefie bezpiecznej.
G = rodzaj atmosfery wybuchowej (gazy, pary lub mgła)
EEx 0.24mJ.—- pistolet No. 2 air motor handgun nadaje się do stosowania w instalacjach natrysku elektrostatycznego zgodnych z EN 50 176, gdy należą one do klasy
A o energii rozładowania mniejszej niż 0.24mJ. Specjalne warunki certyfikatu oznakowane przez „X” wymagają,
aby ze względów bezpieczeństwa użytkownik końcowy umieścił regulator 9060 poza strefą zagrożenia.
12 = rok certyfikacji
ATEX = dyrektywa ATEX
5 = kod rodzaju ochrony (kod 5 oznacza zamknięcie w osłonie)
006= nr seryjny dokumentu
X = specjalne warunki bezpiecznego stosowania

 
etykieta-silnika-pneumatyczego
Etykieta silnika pneumatycznego nr 2 80083-00
 
no2-podręcznik-etykieta
 
no2-ransburg
 
control-unit-ransburgNO2
 
pasek
 

Budowa Pistoletu elektrostatycznego RANSBURG NO2

 
budowa-pistoletu-ransburg-NO2
 
POZ. NAZWA POZ. NAZWA
1 ZESPÓŁ RĄCZKI 7 WAŁ NAPĘDOWY Z USZCZELKĄ
2 SPUST 8 LUFA
3 REGULACJA SPUSTU 9 ZAWÓR POWIETRZA (GWINT 9/16-18)
4 OBUDOWA OPORNIKA 10 ZESPÓŁ KABEL/SILNIK PNEUMATYCZNY
5 SZCZOTKA STYKOWA 11 ZESPÓŁ KABLA WYSOKIEGO NAPIĘCIA
6 ZESPÓŁ WIEŃCA 12 DOPŁYW FARBY (GWINT LEWY 9/16-18.)
 
budowa-pistoletu-elektrostatycznego-NO2
RYS. 1 BUDOWA PISTOLETU / MODEL 20987-XX
 
POZ. NAZWA POZ. NAZWA
1 KILOWOLTOMIERZ 8 PRZYCISKI NASTAW/REGULACJI KV
2 WSKAŹNIK WŁACZ. WYŁ. NAPIĘCIA 9 PRZEŁĄCZNIKI PRZEPŁYWU POWIETRZA
3 PRZYCISK RESET 10 PODŁĄCZENIE KABLA WYS. NAPIĘCIA
4 MILIAMPEROMIERZ 11 BEZPIECZNIKI
5 SYGNALIZATOR BŁĘDU 12 OCZKO UZIEMIENIA
6 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK 13 GNIAZDKO AC
7 PRZYCISK NASTAW KV “ONE TOUCH” 14 BLOKADA DRZWICZEK
 
RYS 2 BUDOWA ZASILACZA 9060 / MODEL 80102-31X
 
INSTALACJA - WYMAGANIA PRZEDINSTALACYJNE
1. Przygotować dopuszczoną instalację zasilania elektrycznego. Zasilacz 9600 musi być umieszczony minimum 6.1m (20’) poza strefą zagrożenia.
2. Upewnić się, że miejsce pracy ma odpowiednie urządzenia uziemiające, takie jak przewód elektryczny, kolumny stalowe, metalowe rury wodne i inne uziemione obiekty.
3. Zbiornik powietrza musi być wyposażony w regulator ciśnienia (lub inny równoważny system). Regulator MUSI mieć odpowiedni ciśnieniomierz, najlepiej o zakresie 0-2.1 bar.
4. Zapewnić odpowiednią wentylację (patrz, Pkt „Bezpieczeństwo” niniejszego podręcznika).
5. Upewnić się, że malowane części i sąsiednie obiekty są uziemione do znanej ziemi za pomocą oddzielnych przewodów.
 
podręcznik-ransburg-no2
Nie stosować przewodu uziemiającego zasilacza do uziemiania malowanych części. Muszą one być uziemione do prawdziwej ziemi.
 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
W przypadku stosowania tego urządzenia w pobliżu komputerów, procesorów i/lub innych urządzeń elektronicznych, BEZWZGLĘDNIE zabezpieczyć urządzenia przed uszkodzeniami na skutek wyładowań elektrycznych, (patrz „Dokumentacja BHP”).
Wskazówki postępowania:
- Usilnie zaleca się aby, jeżeli to tylko możliwe, WSZYSTKIE elementy i urządzenia elektroniczne zostały usunięte miejsca natrysku. Odnosi się to do nośników danych, jak taśmy, dyski, dyskietki itd. znajdujących się w miejscu natrysku lub w jego .
- Jeżeli NIEZNANE jest statyczne ekranowanie urządzenia, to wszystkie elementy elektroniczne jak zaciski, ekrany i kable mają być owinięte folia aluminiową i uziemione do prawdziwej ziemi.
- Podczas malowanie paneli obsługowych, wszystkie przyciski, przełączniki, mierniki i lampki owinąć folią
aluminiową i uziemić do panelu lub ziemi.

WYPOSAŻENIE
 
ostrzeżenie
OSTRZEŻENIE
NIGDY nie owijać plastikiem aplikatora, podłączonych zaworów i orurowania, ani ich uchwytów. Na powierzchni plastiku może zgromadzić się ładunek elektryczny i ulec wyładowaniu na najbliższy uziemiony przedmiot. Sprawność i wydajność aplikatora mogą sie zmniejszyć, możliwe jest także jego uszkodzenie. OWINIĘCIE TYCH ELEMENTÓW W PLASTIK POWODUJE WYGAŚNIĘCIE GWARANCJI.

INSTALACJA
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia, upewnić się, że przygotowane są wszystkie potrzebne elementy (patrz Pkt „Identyfikacja części” niniejszego podręcznika). Dodatkowo zapoznać się za dokumentacją techniczną i BHP. Jeżeli brak jest tej dokumentacji, to prosimy o kontakt z nami lub z naszym lokalnym dystrybutorem Ransberg
 
ostrzeżenie
OSTRZEŻENIE
- Cała instalacja zasilająca MUSI spełniać wymagania lokalnych przepisów przeciwpożarowych i elektrycznych oraz BHP.
- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności lub podłączeń, cała instalacja zasilania
MUSI być uziemiona do znanej ziemi. NIE używać uziemiena zasilania do uziemiania malowanych części (stosować zaciski LSME4000-00)!
(patrz Rys. 2)

1. Źródło wysokiego napięcia MUSI być umieszczone w odległości przynajmniej 6,1 m od miejsca natrysku. Jeżeli używa się kabiny natryskowej, to źródło zasilania musi być poza kabiną w odległości przynajmniej 1,5 m od najbliższego otworu.
2. Jeżeli zamiast stałego połączenia stosowany jest luźny przewód, upewnić się, że wtyczka ma przewód uziemiający. Za pomocą testera obwodów (20868-00) upewnić się, że gniazdko jest prawidłowo podłączone. Zielony przewód podłączyć do sprawdzonej, prawdziwej ziemi (tj. rury wodnej lub stałego przewodu).
3. Po prawidłowym uziemieniu zasilania, można podłączyć wysokie napięcie. Przed podłączeniem kabla wysokiego napięcia należy do źródła zasilania wlać 15 do 30 ml oleju dielektrycznego 3614-00 (dostarczanego z aplikatorem), patrz Rys. 3.
4. Podłączenie wysokiego napięcia wykonać przy pomocy nakrętki.
 
ostrzeżenie
OSTRZEŻENIE
- W przypadku stosowania aplikatora poza kabiną, zasilanie musi być umieszczone w odległości minimum 6,1 m od malowanych części.
- Uziemienia malowanych części i zasilacza muszą być oddzielne.
- Wszystkie węże, czy to powietrza, czy farby, które kupuje użytkownik muszą być przeznaczone do maksymalnych ciśnień aplikatora.
(patrz, Rys. 4)
Przed i na wężu zasilającym farbą zainstalować filtry farby (Poz. 6). Jeden koniec węża przymocować do adaptera (Poz. 8), patrz Rys. 4. Adapter ma gwint NPSM 3/8- 18 (F) do podłączenia odpowiedniego źródła farby. Aby ułatwić dobranie węży o różnych długościach, na drugim jego końcu nie założono żadnej złączki. Na Rys. 5 pokazano procedurę montażu tej złączki.
 
no-2-ransburg
Rys. 3: Wlew oleju dielektrycznego
 
ransburg-pistolet-no2
 
1 Zasilacz 9060 80102-31X do prawdziwej ziemi
2 Podłączenie kabla wysokiego napięcia do zasilacza
3 Wąż powietrza 80089-25 do wyłacznik przepływu powietrza “OUT”
4 Aplikator silnika pneumatycznego 20987-XX #2
5 Uziemiony układ podawania farby
6 Rurociagowy filtr farby 938-02
7 Wąż z farbą 8340-25
8 Adapter z gwintem lewym (zewn.)7244-00 9/16-18 do gwintu 3/8-18wewn.NPSM (F)
9 Regulowane źródło zasilania do włącznika przepływu powietrza“IN”
10 Uziemiona, malowana część
 
schemat-urządzenia-ransburg
Rys. 54: Schemat instalacyjny urządzenia
 
Poz. # Nazwa
1 Klucz sześciokątny 4.5 mm
2 Trzpień
3 Tulejka
4 Wąż (powietrzny lub do farby)
 
Rys. 5: Procedura podłączenia węży
Procedura podłączenia węża powietrznego/do farby
1. Wszystkie złączki nasmarować smarem dielektrycznym.
2. Na wąż wkręcić tulejkę (Poz. 3) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (Poz.
4) i potem cofnąć o ok. 3.2 mm.
3. Na trzpień założyć nakrętkę i wsunąć go do węża.
4. Za pomocą klucza sześciokątnego 4.5 mm, wkręcić trzpień do węża tak, by sięgnął on dna tulejki. Wąż powietrzny
1. Gwint 9/16-18 wkręcić do wlotu powietrza aplikatora.
2. Złączkę 3/8 NPS (wewn.) podłączyć do wylotu przełącznika przepływu zasilacza
 
ransburg-no2
Rys.6:Procedura podłączenia złączki powietrza.
 
Poz.m # Nazwa
1 3/8 NPS(F) - do przełącznika przepływu
2 9/16-18 - do aplikatora
 
Instalacja rurki , stożka, szczotki
1. Do otworu aplikatora przyłączyć rurkę zasilającą, patrz Rys. 7. Ustawić ją mniej więcej tak, jak na rysunku.
2. Do lufy włożyć szczotkę 80085-00. Ustawić tak, jak na Rys. 7.
 
ransburg-no2
Rys. 7: Pierwotna pozycja rurki zasilającej i stożka
 
Poz. # Nazwa
1 Rurka zasilająca 3700-00 dysk 4”
Rurka zasilająca 6335-00 dysk 2 3/4”
2 Szczotka 80085-00
 
3. Na wał założyć dysk. Przytrzymać wał aplikatora i nakręcić na niego do oporu dysk. Śrubę mocującą dysk ustawić naprzeciw płaskiej powierzchni wału i dokręcić ręką, patrz Rys. 8.
 
ostrzeżenie
OSTRZEŻENIE
Zastąpienie plastikowej śruby mocującej śrubą z materiału przewodzącego (metalową) stworzy sytuację zagrożenia pożarem spowodowanym iskrzeniem. Zawsze stosować śrubę plastikową.
 
montaż-stożka-na-wale-ransburg
Rys.8: Montaż stożka na wale
 
4. Rurkę zasilającą ustawić w dysku na godz. 4—5. Rurka NIE może ocierać się o dysk. W razie potrzeby ustawić ją poprzez obrót lub wsuwanie i wysuwanie z lufy. Dysk i rurka muszą być dopasowane do siebie tak, by zapewnić swobodny przepływ farby do stożka. Poniższa Tabela pomoże w doborze prawidłowego ustawienia:
 
Dysk Rurka zasilająca Pozycja rurki
2 3/4 “ 6335-00 @2 h
4” 3700-00 @4-5 h
 
ostrzeżenie
Aby spełnić wymagania ATEX, konstrukcja szczotki musi być zmieniona. Obowiązkiem użytkownika końcowego jest stosowanie tylko szczotki 80085-00, która ma identyfikacyjny rowek na wale. Zastosowanie szczotki 3695-00 unieważnia wszystkie dopuszczenia tego produktu. Na Rys. 9 pokazano szczotkę, którą należy stosować.
 
ransburg-no2-podręcznik-montażu
Rys. 9: Identyfikacja szczotki ATEX
 
Poz. # Nazwa
1 Stara szczotka 3695-00 bez rowka
2 Szczotka 80085-00
3 Rowek identyfikacyjny
 
Szczotka pistoletu No. 2 Handgun
Pozycjonowanie i zużycie (patrz Rys. 10)
Podczas instalacji szczotki stykowej (80085-00) ważne jest, by była ona prawidłowo ustawiona tak, by zapewnić LEKKI STYK z przewodzącą powłoką dysku. Nadmierny docisk szczotki spowoduje zużycie powłoki, co pogorszy styk. To mała plastikowa opuszka, a nie drut powinna lekko dotykać czarnej powłoki dysku. Drut nie może nigdy dotykać powłoki. Końcówka szczotki nie może wystawać poza krawędź dysku, ani sięgać w jego głąb, patrz Rys. 10.
 
montaż-no2
Rys. 10: Odinstalowana szczotka
 
montaż-ransburg
Rys. 10-2: Pozycja szczotki stykowej
 
Normalnie szczotka powinna być lekko skręcona. Im większy docisk, tym mniejsze skręcenie, patrz Rys.4. Przed użyciem należy sprawdzić stan końcówki szczotki. Jeżeli zużycie plastikowej końcówki jest większe niż połowa (1/2), to szczotkę należy wymienić.
 
Pozycja-szczotki-i-rurki-zasilającej-ransburg
Rys. 10-3: Pozycja szczotki i rurki zasilającej
 
Obszar-styku-szczotki-ransburg
PPoz. 10-4: Obszar styku szczotki
 
Gdy nie ma już zakrzywionej części plastikowej końcówki szczotki, należy szczotkę wymienić.
 
końcówka-szczotki-ransburg
Rys. 11: Nowa i zużyta końcówka szczotki
 
Poz. # Nazwa
1 Końcówka nowej szczotki
2 Końcówka zużytej szczotki
 
Farba
Dla malowania najważniejsza jest właściwa mieszanina farby. Ze względu na elektrostatyczne rozpylanie podstawowymi parametrami są lepkość i przewodność mieszaniny. U dystrybutora Ransburg można nabyć zestaw do kontroli oporności elektrycznej farby (76652-03), patrz „Specyfikacje farb i rozcieńczalników” w Załączniku podręcznika. Większość dostawców służy pomocą w przygotowaniu farb do natrysku elektrostatycznego.
 
ostrzeżenie
Po wciśnięciu spustu pistoletu, dysk zaczyna się obracać i podłączone zostaje wysokie napięcie. Należy przedsięwziąć odpowiednie KROKI w celu należytego uziemienia personelu i urządzeń, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
 

DZIAŁANIE

PROCEDURY
Przed uruchomieniem pistoletu No. 2 Handgun, upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane, patrz Pkt „Instalacja” niniejszego podręcznika. CAŁY czas przestrzegać przepisów BHP.
1. Sprawdzić czy dysk obrotowy jest czysty i czy nie jest uszkodzony. W razie potrzeby oczyścić lub wymienić.
2. Ciśnienie farby nastawić na 0.2 do 0.3 bar. Wyregulować ciśnienie. Wyższe ciśnienie może być potrzebne w przypadku większej lepkości, dłuższych węży lub większych przepływów.
3. Zawór suwakowy aplikatora ustawić w pozycji „OFF” patrz Rys. 12. W ten sposób zawór zostanie przesunięty do tyłu w kierunku złączki wlotu powietrza.
 
zawór-suwakowy-ransburg
Rys. 12: Pozycja „OFF” zaworu suwakowego
 
Poz. # Nazwa
1 Zawór suwakowy-pozycja
2 Złączka wlotu powietrza
 
4. Przełącznik „ON-OFF” zasilacza 9060 na panelu przednim ustawić w pozycji “ON”, patrz Rys. 13. Urządzenie zostanie podłączone do zasilania, ale wysokie napięcie włączy się dopiero po uruchomieniu za pomocą przełącznika na zasilaczu przepływu powietrza do silnika pneumatycznego.
 
Przełącznik-„ON-OFF”-zasilacza-9060-ransburg
 
5. Przełącznik zaworu suwakowego aplikatora przesunąć do przodu w kierunku lufy, Silnik zacznie się obracać, a dysk będzie pod napięciem i wskaźnik wysokiego napięcia zaświeci się. Na Rys. 14 pokazano zależność prędkości ciśnienia powietrza wlotowego przy pracującym aplikatorze. Wykres ten może być pomocny do nastaw ciśnienia początkowego.
6. Pistolet ma być skierowany pionowo do malowanej części i być w odległości od niej 13 do 18 cm. Wcisnąć spust i obserwować natrysk.
 
uwaga
UWAGA - Proces nakładania farby najlepiej udaje się, gdy dysk jest ustawiony pionowo do malowanej części. Zapobiega to osiadaniu farby na operatorze i sąsiednich przedmiotach. Dynamic Pressure vs. Turbine Speed
 
turbine-speed-ransburg
Rys. 14: Prędkość obrotowa dysku w funkcji ciśnienia dynamicznego
 

UWAGA - Jakość rozpylania można sprawdzić natryskując z odległości ok. 15,2 cm wzorzec testowy
umieszczony na płaskiej, uziemionej powierzchni. Duża ziarnistość może być spowodowana nadmierną ilością farby (wysokie ciśnienie lub zła wielkość dysku), albo niewłaściwą opornością elektryczną farby. Zmienić odpowiednio parametry natrysku.
7. Przy wciśniętym spuście i wytryskiwanej farbie, równomiernie przesuwać pistolet w poziomie lub w pionie albo po okręgu, utrzymując jednocześnie taką samą odległość od malowanej powierzchni, patrz podręcznik
Ransburg "Techniki natrysku pistoletem No. 2 Handgun”

UWAGA - Aby dokładnie zmierzyć ilość dostarczanej farby, wyłączyć silnik pistoletu i zdjąć dy sk.
Wykorzystując cylinder miarowy lub kubek i stoper, włączyć pistolet na 1 minutę. Zebrana ilość farby to wielkość przepływu/ minutę, patrz maksymalne „Wielkości przepływu farby” w Pkt „Specyfikacje” niniejszego podręcznika.
8. Nastawić odpowiednio ciśnienie powietrza dopływającego do silnika pneumatycznego.
9. Następnie przełącznik zaworu suwakowego ustawić w pozycji „OFF”, patrz Rys. 12.
10. Przełącznik zasilacza ustawić w pozycji „OFF”.

Praca obok komputerów i innych urządzeń elektronicznych
Przez ponad 50 lat pistolet No. 2 Process Handgun był najbardziej popularnym narzędziem wykorzystywanym do malowania szeroko rozumianego umeblowania. Bardzo często pytano nas o zagrożenia i możliwości uszkodzeń znajdujących się w pobliżu malowania komputerów, instalacji telefonicznych i innych układów elektronicznych. W związku z tym, należy zauważyć, że:

1. Pistolet No. 2 Process Handgun nie wytwarza pola elektromagnetycznego, ale pole elektrostatyczne (trochę podobnie jak dywany i syntetyczne tkaniny). Pistolet pracuje pod napięciem 90 kV przy poborze prądu
2. W przeciwieństwie do promieni X, elektrostatyczność nie przenika przez przedmioty.
3. Niektóre komputery, instalacje telefoniczne itp. są teraz przez producentów ekranowane elektrostatycznie.
4. Jeżeli brak informacji o takim ekranowaniu, to zaleca się usunięcie z otoczenia miejsca natrysku komputerów, klawiatur, jednostki centralne, telefonów, kabli itp. Jeżeli jest to niemożliwe, to należy je całkowicie
owinąć uziemioną folią aluminiową, dzięki czemu wokół urządzeń powstanie klatka Faradaya.
5. Różnego rodzaju iskry elektryczne mogą generować anergię frekwencji radiowych R.F.), która może wpływać na obwody elektroniczne. Powstałych uszkodzeń nie da się przewidzieć.
6. Nośniki danych jak taśmy, dyski, dyskietki itp. należy usunąć z komputerów i z otoczenia miejsca natrysku.
7. Iskry wywoływane napięciem piorunowym lub elektrostaycznym, mogą w obwodach
A.C. powodować ”piki” lub impulsy elektromagnetyczne(EMP) będące przyczyną różnorodnych uszkodzeń sprzętu.
8. Zainstalowanie na linii zasilania A.C. zabezpieczeń przeciwprzepięciowych może pomóc w zapobieżeniu wpływowi tych napięć.
9. Podczas malowania jakiegokolwiek panelu elektrycznego należy sprawdzić, czy wszystkie przyciski, przełączniki, mierniki lub lampki sygnalizacyjne są należycie uziemione. Zaleca się zasłonięcie wszystkich tych elementów folia aluminiową uziemioną do panela lub do ziemi.
10. Wszystkie pracujące w zakładzie firmy malarskie mają być ubezpieczone od wszelkich szkód będących wynikiem ich działań. Biorąc pod uwagę powyższe nieznane i nie niekontrolowane czynniki, Ransburg nie zaleca elektrostatycznego malowania obudów komputerów, konsoli lub natrysku w ich sąsiedztwie.

 
Wyłączenie
ostrzeżenie
PRZED rozpoczęciem jakichkolwiek prac czyszczących lub zmianą koloru, wysokie napięcie i zasilanie AC MUSZĄ zostać odłączone!
uwaga
UWAGA - Jeżeli pistolet nie został ponownie włączony po paru minutach, to dysk MUSI zostać oczyszczony. Jeżeli stosowane są dwa składniki farby katalitycznej, to może być konieczne częste czyszczenie i pukanie dysku, patrz „Zmiana koloru” w Pkt „Działanie”.
1. Wcisnąć spust. Odczekać 5 s, aż farba przestanie wypływać z dysku, a następnie wyłączyć silnik. Wyłączyć zasilanie (za pomocą wyłącznika kabinowego w przypadku instalacji stałych, lub głównego w przypadku instalacji mobilnych).
2. Rurkę zasilającą ustawić w pozycji na pierwszą godzinę i poluzować śrubę mocującą dysk. Następnie jedną ręką przytrzymać kołnierz wału, a drugą obracać dysk jednocześnie ściągając go z wału.
3. Za pomocą miękkiej szczotki (niemetalowej) lub szmatki i odpowiedniego rozcieńczalnika oczyścić dysk. Dysku MUSI zostać oczvszczony, jeżeli przerwa w natrysku trwała dłużej niż 2 minuty.
uwaga
NIE zanurzać dysku w rozcieńczalniku, gdyż może to uszkodzić jego czarną, przewodzącą powłokę, patrz wskazówki serwisowe „Wpływ rozcieńczalnika” na zużycie dysku/ szczotki pistoletu #2 Handgun i "Specyfikacje farby i rozcieńczalnika" w Załączniku niniejszego podręcznika.
4. Osuszyć dysk i ponownie założyć go na wał. Ponownie nastawić rurkę zasilającą i szczotkę stykową.
 
Koniec zmiany

Postępowanie w przypadku dłuższych, ponadgodzinnych przerw w pracy. Czas ten może być różny w zależności od aplikacji i stosowanych materiałów.
1.Wyłączyć zasilanie i poczekać, aż obracający się dysk zostanie opróżniony z farby. Wyłączyć silnik.
2. Wyłączyć zasilanie tak, by można było wykonać prace czyszczące lub konserwacyjne.
3. Zdjąć i oczyścić dysk, patrz „Wyłączenie” w Pkt „Działanie”.
4. Skierowany ugięciem w dół, ustawić dysk na stojaku tak, by nie dopuścić do przedostania się do wewnątrz farby i rozcieńczalnika.
5. Przepłukać rozcieńczalnikiem wąż, pistolet i rurkę zasilającą.
Częstotliwość płukania zależy od:
- Rodzaju farby
- Lepkości farby
- Czy system jest cyrkulacyjny, czy nie
- Czy system jest grzany, czy nie
- Godzin używania, itd..

Po pierwszym uruchomieniu, urządzenie często sprawdzać i w oparciu o zaobserwowane wyniki, określić harmonogram płukania. Normalnie, w przypadku 8 h pracy jednozmianowej, system powinien być płukany raz na dzień. (patrz zalecenia dostawcy farb katalitycznych).
6. Szmatką zwilżoną używanym do natrysku rozcieńczalnikiem oczyścić pistolet, kabel i wąż.

UWAGA - Nigdy nie zanurzać zespołu aplikatora w jakimkolwiek rozcieńczalniku.
Zmiana koloru
Jeżeli pistolet ma być przepłukany przed zmianą koloru, wyłączyć
CAŁE zasilanie elektryczne i starannie wykonać niżej opisaną procedurę pistoletu i zmiany koloru.
PRZED rozpoczęciem jakichkolwiek procedur czyszczenia lub zmiany koloru, wysokie napięcie
i zasilanie
AC MUSZĄ być wyłączone!
1. Za pomocą wyłącznika zaworu suwakowego wyłączyć silnik pistoletu, patrz Rys. 12. Za pomocą regulatora ciśnienia odprężyć pistolet i postawić go na stojaku.
WAŻNE
Jeżeli urządzenia ma zbiornik i węże dla każdej farby i rozcieńczalnika lub oddzielny wąż do pompy, odłączyć pistolet.
- Jeżeli jest stosowany jeden zbiornik ciśnieniowy i jeden wąż, wymienić pojemnik z farbą na pojemnik z rozcieńczalnikiem.
- Jeżeli jest używany wąż z pompą, wyjąć rurkę węża z farby i umieścić ją w pojemniku z rozcieńczalnikiem.
2. Nastawić ciśnienie na normalne parametry robocze (lub wyższe w celu szybszego oczyszczenia) i użyć dwie kwarty jakiegokolwiek rozcieńczalnika kompatybilnego ze stosowaną farbą.
3. Zdjąć pistolet ze stojaka i upewnić się, że zasilanie jest wyłączone. Rurkę zasilającą i szczotkę stykową skierować w górę i zdjąć dysk z wału, patrz „Wyłączanie: w Pkt „Działanie”.

 
ostrzeżenie
OSTRZEŻENIE - Farby i rozcieńczalnik mają wypływać TYLKO do uziemionych, metalowych pojemników.
 
4. Rurkę zasilającą ponownie ustawić na piątą godzinę i włączyć i opróżnić pistolet skierowany do uziemionego pojemnika. Odczekać, aż w wypływającym rozcieńczalniku nie będzie śladów farby.
5. Zwolnić spust i usunąć rurkę zasilającą. Dokładnie wytrzeć rurkę. Wcisnąć spust i przepłukać o-ring rurki. Lufę aplikatora trzymać skierowaną w dół, aż rozcieńczalnik całkowicie wypłynie.
6. Zwolnić spust, odłożyć pistolet na stojak i zredukować ciśnienie farby. Ponownie założyć rurkę zasilającą. Sprawdzić, czy o-ring rurki nie jest uszkodzony przez rozcieńczalnik i czy nie trzeba go wymienić.
7. Podłączyć pistolet do nowej farby, ustawić na normalną pracę i podać ciśnienie.
8. Aby usunąć resztki rozcieńczalnika z węża, włączyć pistolet na kilka sekund (aż wypłynie farba). Założyć dysk i ponownie ustawić rurkę zasilającą (poz. 12) i szczotkę stykową (Poz. 14).
9. Włączyć silnik pistoletu i wysokie napięcie i podjąć normalną pracę.
 
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE
Ponieważ wysokie napięcie pistoletu No. 2 handgun oddziaływuje na materiał powłoki atomizera i sprawność malowania, ważne jest aby instalacja elektryczna urządzenia pracowała prawidłowo. Instalację można sprawdzić za pomocą próbnika prądu zwarcia obwodów (SCI). Normalnie SCI wynosi 80 do 115 mikroamperów, (0.08 to 0.115 milliampera), patrz „Test wyjścia pistoletu” w Pkt „Konserwacja”. Ponieważ wysokie napięcie pistoletu No. 2 handgun oddziaływuje na materiał powłoki atomizera i sprawność malowania, ważne jest aby instalacja elektryczna urządzenia pracowała prawidłowo. Instalację można
sprawdzić za pomocą próbnika prądu zwarcia obwodów (SCI). Normalnie SCI wynosi 80 do 115 mikroamperów, (0.08 to 0.115 milliampera), patrz „Test wyjścia pistoletu” w Pkt „Konserwacja”.

Mikroamperomierz zasilacza

Zasilacz pistoletu 20987-XX No. 2 Handgun jest wyposażony w mikroamperomierz do odczytu całkowitego prądu pobieranego przez system (zasilacz, pistolet, przewód z farbą, odległość malowanych części). W normalnych warunkach roboczych, mikroamperomierz powinien wskazywać od 5 do 50 mikroamperów (0.005 do 0.05 milliamper). Odczyty poza tym zakresem mogą sygnalizować problemy z opornością farby i/lub odległością malowanych części, patrz „Lokalizacja usterek”, „Test wyjścia pistoletu” i „”Test prądu zwarciowego obwodów” w Pkt „Konserwacja” niniejszego podręcznika.
 
mikroamperomierz-zasilacza-ransburg
 

TEST PRĄDU ZWARCIOWEGO OBWODÓW PISTOLETU (SCI)

ostrzeżenie
Przed wykonaniem tego testu, z aplikatora trzeba wypłukać dokładnie farbę i rozcieńczalnik.
 
Test-prądu-zwarciowego-pistoletu-nr-2-Handgun
Rys. 16: Test prądu zwarciowego pistoletu nr 2 Handgun
 
Poz. # Nazwa
1 Miliamperomierz cyfrowy 9060
2 Kabel wysokiego napięcia 20988-XX
3 Pistolet 20987-XX No. 2 Handgun
4 Podłączenie ziemi do szczotki
5 Mikroamperomierz lub 76652 do uziemienia
 

KONSERWACJA - WPŁYW ROZCIEŃCZALNIKÓW

Pistolet No. 2 Handgun Bells Nie zanurzać dysku pistoletu w jakimkolwiek rozcieńczalniku, gdyż zakłóci to jego działanie i unieważni gwarancję. Kompleksowe badania dysku pistoletu No. 2 Handgun określiły wpływ czyszczenia go różnymi rozcieńczalnikami. Poniższe uwagi są pomocne w doborze odpowiedniego rozcieńczalnika do mycia dysku.

- Nigdy nie zanurzać dysku pistoletu No. 2 Handgun w jakimkolwiek rozcieńczalniku, gdyż zmienia to jego własności elektryczne i pogarsza . Poza tym powoduje wygaśnięcie gwarancji.
- Czyszczenie dysku za pomocą jednego z niżej wymienionych rozcieńczalników wpływa ujemnie na przewodność dysku.
- Metyloetyloketon Ketone [MEK] (141-78-6)
- Aceton (67-64-1)
- Chlorek metylenu (75-09-2)
- “Rozcieńczalnik do lakierów”
- “Rozcieńczalniki do żywic epoksydowych” zawierające keton

Ze względu na swój status w EPA (rejestr pestycydów), aceton stał się bardzo popularnym rozcieńczalnikiem, jednak w przypadku pistoletu No. 2 Handgun należy go unikać. Nie tylko wpływa on ujemnie na wydajność dysku, ale ma także bardzo niski punkt zapłonu (-20o C).


NIE wolno czyścić acetonem powierzchni przewodzących dysków pistoletów No. 2 Handgun.
- Niektóre mieszaniny rozcieńczalników zawierające eter glikolu nie wpływają ujemnie na powierzchnie dysku, ale powodują problemy z jakością pomalowanej powierzchni, gdyż przewodzące resztki eteru glikolu pozostają na piaście izolacyjnej dysku, co powoduje przepływ napięcia z obrzeża przez dysk. To z kolei jest przyczyną powiększenia centralnego otworu natrysku i zmniejszenia stopnia rozpylenia. Niektóre z tych rozcieńczalników to:

- Butyl Cellosolve (111-76-2)
- Metyl Cellosolve (109-86-4)
- Etyl Cellosolve (110-80-5)
Aby uniknąć problemów z rozpylaniem i zapewnić maksymalną żywotność dysku, zalecamy do czyszczenia (nie zanurzania) następujące rozcieńczalniki:
- Toluen (108-88-3)
- Ksylen (1330-02-07)
- Benzyna lakowa
- Solvesso-100

Ze względu na swój status w EPA (rejestr pestycydów), aceton stał się bardzo popularnym rozcieńczalnikiem, jednak w przypadku pistoletu No. 2 Handgun należy go unikać. Nie tylko wpływa on ujemnie na wydajność dysku, ale ma także bardzo niski punkt zapłonu (-20o C). Nie zaleca się zanurzania pistoletu No. 2 Handgun w rozcieńczalnikach. Chociaż większość elementów składowych jest odporna na wiele rozcieńczalników, to jednak są i takie, które tej odporności nie posiadają i w kontakcie z nimi ulegają zniszczeniu. Niniejszy podręcznik zawiera wskazówki, jak bezpiecznie czyścić pistolet.
 
ostrzeżenie
Rozcieńczalniki można stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł zapłonu. Należy przestrzegać wszystkich przepisów BHP i zaleceń producenta.
ostrzeżenie
Pistolet nigdy nie może być zanurzony w rozcieńczalniku, gdyż uszkodzi to jego wewnętrzne składowe. To z kolei może spowodować zranienia personelu i szkody rzeczowe. ZANURZENIE PISTOLETU W ROZCIEŃCZALNIKU UNIEWAŻNIA JEGO GWARANCJĘ.
 
Resztki farby na powierzchniach pistoletu można zmyć za pomocą rozcieńczalników niepolarnych i takich, które nie pozostawiają na powierzchniach przewodzących resztek. Bezpieczne do czyszczenia rozcieńczalniki, patrz strona poprzednia Pkt „Wpływ rozcieńczalników - dyski pistoletu No. 2 Handgun".

HARMONOGRAM PRAC
Aby zapewnić ciągłą, wydajną i bezawaryjną pracę pistoletu No. 2 Handgun, konieczne są okresowe kontrole jego elementów składowych, czyszczenie i/lub w razie potrzeby wymiana uszkodzonych części. Przed demontażem pistoletu przepłukać odpowiednim rozcieńczalnikiem przewody i sam pistolet. Poluzować śrubę mocującą piasty dysku, zdjąć i za pomocą miękkiej szczotki (niemetalowej) lub szmatki i odpowiedniego rozcieńczalnika oczyścić dysk. Dysk MUSI zostać oczyszczony, jeżeli natrysk został przerwany nawet na kilka minut.
 
ostrzeżenie
NIGDY w celu utrzymania czystości nie owijać aplikatora, zaworów i orurowania oraz wsporników w plastik. Na powierzchni plastiku może zgromadzić się ładunek elektryczny i przeskoczyć do najbliższego uziemionego obiektu. Może się także zmniejszyć sprawność aplikatora, a on sam ulec uszkodzeniu. OWINIĘCIE TYCH ELEMENTÓW W PLASTIK UNIEWAŻNIA GWARANCJĘ.
 

Co dzień
1. Przed uruchomieniem sprawdzić wszystkie elementy systemu czy nie są uszkodzone i w razie potrzeby naprawić lub wymienić.
2. Sprawdzić, czy dysk nie jest popękany lub zadrapany i w razie potrzeby wymienić.
3. Upewnić się, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane, patrz Pkt „Instalacja”.
4. Oczyścić filtr farby, patrz Pkt „Czyszczenie i wymiana filtra” w niniejszym podręczniku.

Co tydzień
1. Sprawdzić całe urządzenie, czy nie ma uszkodzeń lub wycieków.
2. Sprawdzić wydajność elektryczną pistoletu. Prąd zwarciowy obwodu powinien wynosić 80 do 115 mikroamperów (0.08 do 0.115 miliamperów), patrz Pkt "Test wyjścia pistoletu (SCI)" w Pkt „Konserwacja” niniejszego podręcznika. Sprawdzić stan
WSZYSTKICH o-ringów.

 

PROCEDURY TESTOWE

Kontrola farby
Nastawa nakrętki blokującej igłę Jeżeli po zwolnieniu spustu, farba nadal wypływa, nastawić radełkowane nakrętki z przodu spustu. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, do Pkt „Lokalizacja usterek” w dziale „Konserwacja”.
1. Zewnętrzną nakrętkę blokującą obrócić kilka razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. NIE wykręcić jej z igły.
2. Wewnętrzną nakrętkę blokującą obrócić w kierunku ruchu wskazówek zegara, tak by igła całkowicie „siadła” i delikatnie przytrzymać spust.
3. W razie potrzeby nastawy powtarzać aż do uzyskania pożądanego wyniku, zwłaszcza w przypadku farb o małej lepkości.


Wstępna regulacja ciśnienia farby przez regulator zbiornika farby.
Testy elektryczne
Jeżeli instalacja elektryczna urządzenia źle pracuje, to należy sprawdzić rączkę pistoletu, kabel wysokiego napięcia, bezpieczniki i źródło zasilania wg poszczególnych procedur testowych. Po wykonaniu tych procedur i stwierdzeniu, że błąd mógł pojawić się w zasilaczu, przeprowadzić test prądu zwarciowego wysokiego napięcia. Testy należy przeprowadzić wg wskazówek Pkt „Konserwacja” niniejszego podręcznika. Wymagane narzędzia Zestaw testow Ransburg 76652-02 lub 76652-04. Napięcie wyjściowe pistoletu (SCI) Na podstawie prądu zwarciowego obwodu (SCI) można stwierdzić, kierując maksymalny prąd do ziemi, czy część wysokonapięciowa systemu pracuje prawidłowo. Odczyty SCI zarówno na amperomierzu zasilacza, jak i na amperomierzu zewnętrznym podłączonym do szczotki stykowej powinny wynosić 80 do 115 mikroamperów (0.08 do 0.115 milliamperów). Przekroczenie tego zakresu wskazuje na uszkodzenia elementów składowych i na potrzebę dalszych testów i/lub naprawy. Istnieją dwie procedury przeprowadzenia testu SCI.
WAŻNE
- Jeżeli wynik testu jest nieprawidłowy, to takie samo badanie wykonać na zapasowym pistolecie (jeżeli jest). Jeżeli wynik jest prawidłowy, przejść do Pkt „Lokalizacja usterek” w Pkt „Konserwacja”. Jeżeli brak jest pistoletu zapasowego, badanie wykonać na zasilaczu.
- Gdy obwód silnika jest aktywny, wał obraca się i
OBECNE JEST WYSOKIE NAPIĘCIE.

Test zewnętrznego miernika
1. Metoda ta wykorzystuje zespół testowy (76652-02 or 76652-04). Stosuje się ją, gdy zasilacz NIE posiada mikroamperomierza.
2. Z pistoletu zdjąć dysk. Jeden zacisk aligatorkowy miernika podłączyć do szczotki stykowej, a drugi do ziemi.
3. Przełącznik miernika ustawić na μA.
4. Włączyć zasilacz.
4. Aktywować obwód silnika pistoletu. Odczyty na mierniku powinny wynosić 80 do 115 mikroamperów.

Test miernika zasilacza
1. Tę metodę stosuje się, gdy zasilacz jest wyposażony w mikroamperomierz.
2. Zdjąć dysk z pistoletu. Obrócić szczotkę stykową w kierunku na zewnątrz i nią ziemi.
3. Włączyć zasilacz.
4. Aktywować obwód silnika pistoletu. Odczyty na mierniku powinny wynosić 80 do 115 mikroamperów.

PROCEDURY NAPRAWCZE
Przed rozpoczęciem prac, zapoznać się z procedurami.
NOTA: Elementy wysokonapięciowe jak kabel i opornik nie podlegają serwisowaniu na miejscu.
W celu ich naprawy lub wymiany, prosimy o kontakt z dystrybutorem Ransburg.

Wymagane narzędzia
- Klucz otwarty 14.5 mm
- Klucz otwarty 5/8”
- Klucz otwarty 3/4”
- Klucz inbusowy 3.5 mm lub 9/64”
- Klucz nastawczy 6”
- Klucz otwarty 1/4” (typu do zapłonu)
- Imadło z płaskimi szczękami
- Zestaw części zamiennych (9096-00)
- Kombinerki
- Śrubokręt (krótki i długi)
- Punktak prosty 3mm
- Wiertło 8 mm
- Wstępny demontaż - Przed jakichkolwiek prac należy:
1. Wyłączyć napięcie zasilanie AC zasilacza.
2. Za pomocą odpowiedniego rozcieńczalnika przepłukać przewód farby i pistolet.
3. Poluzować śrubę mocującą piastę dysku, zdjąć i oczyścić dysk, wykaz rozcieńczalników patrz „Wpływ rozcieńczalników” w Pkt „Konserwacja”.
4. Odprężyć cały przewód farby.
5. Odłączyć przewód farby od tyłu pistoletu.
6. Odłączyć kabel wysokiego napięcia od zasilania.


Czyszczenie lub wymiana filtra
(Patrz Rys. 17) Odłączyć wąż farby od filtra. Tylną obudowę filtra przytrzymać za pomocą klucza otwartego 3/4” i kluczem otwartym 5/8” odkręcić nakrętkę przewodu farby w kierunku ruchu wskazówek zegara (lewy gwint). Odłączyć filtr od pistoletu. Za pomocą klucza otwartego 5/8” przytrzymać złączkę węża i kluczem otwartym 3/4” odkręcić nakrętkę filtra w kierunku ruchu wskazówek zegara. Wyjąć filtr.

 
ostrzeżenie
PRZED rozpoczęciem procedur czyszczenia lub zmiany koloru, MUSI zostać wyłączone wysokie napięcie i zasilanie AC!
napięcie-ransburg
Rys. 17: Wyjmowanie filtra farby
 
Poz. # Nazwa
1 Wąż z farbą
2 Filtr farby
3 Złączka dopływowa
 
wymiana filtra farby ransburg
Rys. 18: Wymiana filtra farby
 
Poz. # Nazwa
1 Przednia obudowa filtra
2 Tylna obudowa filtra
3 Wkładka filtracyjna farby
 
3. Tylną obudowę filtra włożyć w imadło i za pomocą klucza 3/4” założonego na przednią obudowę odkręcić ją (prawy gwint)..
4. Z tylnej obudowy wyjąć wkładkę.
5. Jeżeli ma być zainstalowany nowy filtr farby, oczyścić za pomocą odpowiedniego rozcieńczalnika obie obudowy.
6. Jeżeli ma pozostać stary filtr, przemyć go wraz z obiema częściami obudowy rozcieńczalnikiem.
Do usunięcia farby z dysku filtra użyć szczotki z włosia.
7.Tylną część obudowy włożyć do imadła i umieścić w niej filtr metalowym dyskiem do przodu.
8. Na tylną część nakręcić przednią część obudowy i dokręcić za pomocą klucza otwartego 3/4”
9. Podłączyć filtr do aplikatora, a wąż z farbą do filtra.

NOTA:
- W przypadku malowania mieszaniną kilku składników, filtr należy po zakończeniu malowania oczyścić tak szybko, jak to tylko możliwe.
- Ransburg zaleca zaopatrzenie się w kilka zapasowych wkładek filtracyjnych. Podczas stosowania jednej, drugą można oczyścić i wymienić filtr pomiędzy poszczególnymi operacjami.
 
Demontaż kabla wysokiego napięcia i silnika pneumatycznego
Rys. 19: Demontaż kabla wysokiego napięcia i silnika pneumatycznego
 
Poz. # Nazwa
1 (4) Śruby inbusowe
2 (2) Śruby ze zwykłym łbem
3 Zespół kabla wys. Napięcia
4 Zawór suwakowy wlotu pow.
5 Uszczelka
6 Podkładka
7 Silnik pneumatyczny
 
ZESPÓŁ KABLA/SILNIKA PNEUMATYCZNEGO
1. Za pomocą klucza sześciokątnego 9/64” wykręcić (4) śruby inbusowe z tyłu aplikatora.
2. Wykręcić dwie śruby ze zwykłym łbem z rowkiem.
3. Zdjąć zawór suwakowy wykręcając śrubę inbusową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Wyjąć kabel wysokiego napięcia oraz uszczelkę i silnik z lufy.
5. Sprawdzić, czy uszczelka nie jest uszkodzona. W razie potrzeby wymienić.
6. Sprawdzić, czy na końcu kabla przymocowana jest sprężyna. Połączenie aplikatora z kablem wysokiego napięcia pokryć obficie smarem dielektrycznym (LSCH0009-00).
7. Za pomocą (2) śrub z łbem zwykłym z rowkiem i zaworu suwakowego wlotu powietrza połączyć silnik z kablem.
8. Cały zespół wsunąć w lufę upewniając się, że wszystkie części i kabel znajdują się we właściwym położeniu. Włożyć (4) śruby inbusowe i dokręcić je ręką.

 
OSTRZEŻENIE
Przed przejściem do kroku 9 upewnić się, że zasilacz 9050 jest odłączony od zasilania.
9. Włożyć aplikator do imadła z miękkimi szczękami i włączyć za pomocą zaworu silnik. Wsłuchać się w ton wydawany przez silnik.
10. Alternatywnie dokręcić do lekkiego styku (4) śruby inbusowe. Jeżeli silnik zacznie zwalniać (ton silnika zmienia się), poluzować nieco śruby. NIE dokręcać śrub za mocno, aby zgnieciona uszczelka nie miała większej średnicy niż lufa.
 
uwaga
Za silne dokręcenie (4) śrub inbusowych może zniszczyć gwintowane wkładki w lufie pistoletu.
 
Wymiana zespołu silnika
1. Postępować wg wskazówek wyjmowania z lufy kabla i silnika, patrz „Wymiana kabla”, Pkt „Konserwacja”.
2. Wymienić silnik.
3. Postępować wg wskazówek wymiany kabla wysokiego napięcia, patrz „Wymiana kabla”, Pkt „Konserwacja”.


ZESPÓŁ RĄCZKI

1. Obrócić aplikator i za pomocą klucza 9/64” wykręcić (4) śruby inbusowe wraz z podkładkami z dolnej części zespołu rączki, patrz Rys. 20.
 
Demontaż zespołu rączki
Rys. 20: Demontaż zespołu rączki
 
Poz. # Nazwa
1 (2) śruby inbusowe
2 O-ring
3 Tuleja, farba
4 (4) podkładki blokujące
5 (2) śruby inbusowe
6 Zespół rączki
 
2. Z zespołu kabla/silnika wykręcić dwie dolne śruby inbusowe i zdjąć z aplikatora zespół rączki nie luzując przewodu z farbą i oringu.
3. Usunąć z lufy rurkę z farbą i o-ring i oczyścić odsłoniętą powierzchnię lufy i rurkę z resztek farby, patrz „Wpływ rozcieńczalników”, Pkt „Konserwacja”.
4. Rurkę z farbą włożyć do oporu w otwór lufy.
5. Na odsłoniętą rurkę farby założyć nowy oring.
6. Lufę ustawić na stole stroną górną w dół i włożyć nową lub starą rurkę do otworu w rączce. Upewnić się także, że sprężyna zawiasu spustu jest w linii z górną krawędzią rączki.


UWAGA

W razie potrzeby przed założeniem na rurkę o-ringu, pokryć go małą ilością wazeliny. NIE stosować żadnych silikonowych smarów.
NOTA
Pozycjonując zespół rączki, upewnić się, że sprężyna zawiasu leży płasko względem powierzchni lufy, dzięki czemu jest prawidłowo naprężona.
7. Otwory zespołu śrub rączki dopasować do gwintowanych otworów lufy. Włożyć (4) podkładki
blokujące i (4) śruby inbusowe. Dokręcić kluczem 9/64”.
7. Włożyć i dokręcić (2) śruby inbusowe zespołu kabla/silnika.
8. Wymienić dysk i przewody farby i powietrza.Wymiana spustu
1. Wykonać kroki 1, 2 i 3 "Wymiany zespołu rączki", Pkt „Konserwacja”.
2. Zespół rączki położyć na stronie oznakowanej przez „X”, patrz Rys. 21 i podeprzeć miejsce pod trzpieniami spustu, pozostawiając dostęp do tulejki


UWAGA

Chronić rączkę przed zadrapaniami i uszkodzeniami powierzchni owijając ją lub szczęki imadła szmatką. Podeprzeć rączkę w okolicy kołka pozostawiając otwarty otwór.
 
uwaga
Podczas wyjmowania kołka spustu, uderzenia młotka w sworznie mogą spowodować pęknięcie odlewu.
 
3. Przy podpartym sworzniu, za pomocą punktaka 3 mm i małego młotka wysunąć delikatnie kołek z górnego sworznia i spustu. Odsłoni się drugi sworzeń, który należy wyjąć.
4. Wyjąć spust.
 
Zespół rączki
Rys. 21: Zespół rączki
 
POZ. NAZWA POZ. NAZWA
1 RĄCZKA, NO. 2 9 TULEJA
2 ZESPÓŁ IGŁY 10 TULEJA
3 SPUST #2 11 PODŁĄCZENIE WĘŻA
4 KOŁEK 12 PODKŁADKA TULEI
5 UCHWYT WĘŻA 13 ŚRUBA , GWINT LEWY, PRAWY #6
6 PAKUNEK 14 ZAWIAS, SPUST
7 TULEJA ODPORNA NA ROZCIEŃCZALNIK 15 SPRĘŻYNA, ZAWIAS, SPUST
8 GNIAZDO, IGŁA 16 PODKŁADKA, ELEMENT OPOROWY
 

Obrócić zespół rączki tak, by znak „X” był u góry, patrz Rys. 21. Włożyć spust upewniając się, że dolna, wygięta końcówka spustu jest skierowana na zewnątrz rączki, podkładka oporowa jest z przodu spustu.
6. Włożyć kołek.
7. Za pomocą małego młotka delikatnie wbić kołek do momentu, gdy znajdzie się on w ok. 2,3 mm od sworznia. Wymiana zespołu igły
1. Wykonać kroki 1 do 4 „Wymiany spustu”, Pkt „Konserwacja”.
2. Za pomocą otwartego klucza 1/4” usunąć uchwyt sprężyny i wysunąć z rączki zespół igły. Nie ma potrzeby usuwania dwóch nakrętek i podkładki oporowej.
3. W przypadku konieczności wymiany pakunku igły, patrz „Wymiana pakunku igły”, Pkt „Konserwacja”.
4. Włożyć do rączki nowy lub odnowiony zespół igły i za pomocą otwartego klucza 1/4” wkręcić uchwyt sprężyny o ok. 4 obroty.
5. Ponownie zamontować wszystkie usunięte części, patrz Pkt „Konserwacja”.

Odnawianie zespołu igły
1. Wykonać kroki 1 do 3 „Wymiany zespołu igły, Pkt „Konserwacja”.
2. Usunąć nakrętki i podkładkę oporową.
3. Za pomocą klucza otwartego 1/4” wykręcić z obudowy uchwyt sprężyny.
4. Z obudowy sprężyny wyjąć sprężynę, ucho i igłę.
5. Wszystkie elementy umyć w rozcieńczalnik i sprawdzić, czy nie są uszkodzone lub zużyte. Wymienić w razie potrzeby.

 
Zespół igły
Rys. 22: Zespół igły
 
POZ. NAZWA
1 OBUDOWA SRĘŻYNY
2 IGŁA, No.2 HAND GUN
3 PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY
4 UCHO, #5
5 UCHWYT SPRĘŻYNY
6 NAKRĘTKA BLOKUJĄCA
7 PODKŁADKA, OPÓR
8 SPRĘŻYNA
 

6. Na igłę założyć pierścień osadczy. Na gwintowaną końcówkę igły wsunąć ucho zaczynając od strony szerszego otworu. (najpierw stroną stożkową) i wcisnąć ją aż osiądzie na pierścieniu osadczym.
8. Na igłę założyć uchwyt sprężyny poczynając od mniejszej średnicy. Przytrzymując jedną ręką obudowę sprężyny, ścisnąć sprężynę tak, by jej uchwyt zetknął się z obudową sprężyny. Przy ściśniętej sprężynie wkręcić do oporu uchwyt w obudowę.
9. Montaż zespołu igły, patrz „Wymiana zespołu igły”, Pkt „Konserwacja”.

Wymiana pakunku igły
1. Wykonać kroki 1 i 2 „Wymiany zespołu igły”, Pkt „Konserwacja”.
2. W imadle zamocować pionowo wiertło 8 mm.
3. Otwór rączki umieścić nad wiertłem i opuścić ją w dół tak, by wiertło zetknęło się z pakunkiem.
4. Obracać rączką tak, by wiertło wkręciło się w pakunek. Podnieść rączkę upewniając się, że na wiertle pozostał cały pakunek. Przemyć obudowę rozcieńczalnikiem

 
Zespół pakunku igły
Rys. 23: Zespół pakunku igły
 
Poz. # Nazwa
1 ZESPÓŁ RĄCZKI
2 ZESPÓŁ IGŁY
3 PAKUNEK IGŁY
 
5. Założyć nowy pakunek (poz. 52), patrz Rys. 23.
6. Aby zamontować zespół igły z pakunkiem, patrz kroki 4 do 6 „Wymiana zespołu igły”, Pkt „Konserwacja”.
 
Wyjmowanie opornika wysokiego napięcia
Rys. 24: Wyjmowanie opornika wysokiego napięcia
 
POZ. NAZWA POZ. NAZWA
1 Szczotka 80085-00 5 Obudowa opornika
2 O-ring 6 Lufa
3 Uszczelka opornika 7 Podkładka
4 Opornik wys. nap. 525 MW 8 Śruba
 
ZESPÓŁ LUFY
 
uwaga
Opornik jest wykonany z materiału ceramicznego i jest wrażliwy na upadki, niedbałe obchodzenie się z nim i na rozcieńczalniki.
 
1. Wyjąć zespół kabla/silnika, patrz kroki 1 i 2 „Wymiany zespołu kabla”, Pkt „Konserwacja”. Z obudowy opornika (Poz. 5) wyjąć szczotkę (Poz. 1).
2. W dolny otwór na tyle lufy włożyć długi śrubokręt, wykręcić śrubę (Poz. 8) i wyjąć podkładkę (Poz. 7).
3. Zakryć lufę (Poz. 6) szmatką. Za pomocą powietrza o ciśnieniu maks. 3 bar przyłożonego do tyłu obudowy opornika wydmuchać z lufy uszczelkę (Poz. 3), o-ring (Poz. 2) i opornik (Poz. 4).

NOTA
Jeżeli nie udało się wydmuchać opornika, wypchnąć go za pomocą sztywnego drutu. Nie uszkodzić obudowy opornika.
4 Za pomocą nieprzewodzącego rozcieńczalnika oczyścić obudowę opornika (Poz. 5) i dokładnie wysuszyć, patrz „Wpływ rozcieńczalników”, Pkt „Konserwacja”. Sprawdzić, czy wnętrze opornika nie ma śladów po łuku elektrycznym lub po wysokim napięciu. Gdy obudowa rezystora (Poz. 5) jest w ten sposób uszkodzona, to należy ją wymienić. W tym celu proszę skontaktować się z przedstawicielem Ransburg.
 
uwaga
NIE dokręcać śruby za mocno, bo w ten sposób można uszkodzić ceramiczny rezystor.
 
9. Na uszczelkę rezystora (Poz. 3) założyć nowy o-ring (Poz. 2). O=ring posmarować wazeliną i uszczelkę (stroną z otworem) włożyć w obudowę rezystora (Poz. 5). Uszczelkę (Poz. 3) wepchnąć tak, by zetknęła się ona z rezystorem (Poz. 4). Następnie włożyć szczotkę stykową (Poz. 1).
10. Na tyle lufy zamontować zespół kabla i silnika, patrz „Wymiana zespołu kabla”, Pkt „Konserwacja”.
1. Wyjąć zespół kabla/silnika, patrz kroki 1 i 2 „Wymiany zespołu kabla”, Pkt „Konserwacja”.
 
Demontaż rezystora kabla
Rys. 25: Demontaż rezystora kabla
 
Poz. # Nazwa
1 Sprężyna
2 Rezystor uziemienia 10,000 MW
3 Lufa
 
2. Lufę (Poz. 3) przechylić tak, by tylny otwór był skierowany w dół. Rezystor (Poz. 1) i sprężyna (Poz. 2) powinny zsunąć się z wału napędowego.
3. Za pomocą megaomomierza i z przewodami przyłożonymi do końców zmierzyć oporność rezystora (Poz.2). Powinna ona wynosić 11,000 do 9,000 M. Jeżeli oporność rezystora nie mieści się w tym zakresie, to trzeba go wymienić. W przeciwnym razie na malowanej powierzchni pojawi się niepokryty farbą duży, centralny okrąg.
 
uwaga
NIE nakładać na rezystor (Poz. 2), ani na sprężynę (Poz. 1) lub do wewnątrz rezysora , ani na zewnątrz wału napędowego smaru dielektrycznego. Nałożenie jakiegokolwiek smaru na te elementy powoduje uszkodzenie.
 
4. Ponownie zamontować na wał napędowy rezystor uziemienia (Poz. 2) i sprężynę (Poz. 1. Zamontować zespół kabel/silnik, patrz „Wymiana zespołu kabla”, Pkt „Konserwacja”.
Wymiana ceramicznej uszczelki (Patrz Rys. 26)
1. Odkręcić (Poz. 3) i wyjąć z lufy wał napędowy (Poz. 7) ze wszystkimi ceramicznymi elementami uszczelnienia.
2. Zdjąć z wału o-ringi (Poz. 6) uważając, by go nie uszkodzić.
3. Za pomocą śrubokrętu poluzować dwie śruby mocujące (Poz. 2) kołnierza (Poz. 1) (ok. 2 obroty w kierunku ruchu wskazówek zegara). Zdjąć z wału kołnierz i nakrętkę (Poz. 3).
 
Wymiana ceramicznej uszczelki
Rys. 26: Wymiana ceramicznej uszczelki
 
Poz. # Nazwa
1 Kołnierz
2 Zestaw śrub mocujących (2)
3 Nakrętka
4 O-ring
5 Uszczelka zewn. ceramiczna
6 O-ring (2)
7 Wał napędowy
8 Uszczelka wewn. PTFE
9 O-ring
 
4. Zsunąć z wału zewnętrzną ceramiczną uszczelkę (Poz. 5) i uszczelkę wewnętrzną z PTFE (poz. 6).
5. Zdjąć z wału dwa pozostałe o-ringi (Poz. 4 i 9).
6. Wyrzucić uszczelki ceramiczną (Poz. 5) i z PTFE (Poz. 8), o-ringi (Poz. 4, 6 i 9). Sprawdzić wał i w razie potrzeby wymienić.
7. Na wał do oporu nasunąć o-ring (Poz. 10). Do drugiego rowka wału włożyć O-ring (Poz. 6).
NOTA
Lekko nasmarować o-ringi wazeliną. NIE STOSOWAĆ SMARÓW SILIKONOWYCH!
8 . Przy skierowanym ku przedniemu końca ramieniu, uszczelkę PTFE (Poz. 8) umieścić na wale (Poz. 7) i przesunąć ją do tyłu aż zetknie się ona z o-ringiem (Poz. 9).
9. Na ceramiczną uszczelkę (Poz. 5) założyć O-ring (Poz. 4) i nasunąć na wał napędowy (Poz. 7) do zetknięcia się z uszczelką PTFE (Poz. 9).
 
uwaga
Przed wymianą oczyścić dokładnie rozcieńczalnikiem powierzchnie przylegania wewnętrzną
i zewnętrzną uszczelki oraz przednią część wału. Olej i brud z rąk mogą spowodować niedobry styk powierzchni przylegania. To jest
SUCHE uszczelnienie i NIE wymaga smaru, ani oleju.
uwaga
NIE nakładać smaru dielektrycznego na uszczelkę PTFE (poz. 8), ani na uszczelkę ceramiczną
(Poz. 5), ani na wał (Poz. 7) lub kołnierz (Poz. 1). Posmarowanie tych elementów jakimkolwiek smarem może spowodować uszkodzenie silnika.
 
10. Na wał (Poz. 7) założyć uszczelkę (Poz. 3) skierowaną stroną z gwintem do uszczelki ceramicznej (Poz. 5). Przesunąć ją do tyłu wału tak daleko, jak to tylko możliwe.
11. Na wał (Poz. 7) nasunąć kołnierz (poz. 1), dopasować dwie śruby mocujące do dwóch płaszczyzn na wale. Dokręcić śruby (Poz. 2).
12. Na wał założyć zewnętrzny o-ring (Poz. 6).
13. Do tylnej części wału (Poz. 7) włożyć rezystor (czarnym końcem do przodu) i sprężynę. Sprężyna musi być odpowiednio długa tak, by stykała się z końcami rezystora i wału.
14. Trzymając pistolet skierowany przednią stroną lufy lekko w dół, wsunąć w lufę od przodu aż do oporu wał napędowy (Poz. 7). Ręką obrócić wał do momentu wyczucia zatrzaśnięcia kołka wału silnika w rowku wału napędowego. Dokręcić nakrętkę (Poz.3).
 
Wymiana bezpiecznika 9060
uwaga
Jeżeli nakrętka nie został całkowicie wkręcona, wał nie będzie pracował. Odkręcić i powtórzyć krok 13.
 
ostrzeżenie
Zawsze, gdy zasilacz 9060 jest serwisowany, upewnić się, że jest on odłączony od sieci.
 
1. Upewnić się, że zasilanie jest wyłączone na panelu obsługowym. Jeżeli to możliwe, odłączyć od urządzenia przewód zasilana.
2. W szczelinę bezpiecznika wsunąć płaski śrubokręt. Wcisnąć bezpiecznik i w celu wyjęcia, obrócić go w kierunku ruchu zegara.
3. Sprawdzić bezpiecznik, upewnić się, że ma odpowiednią wielkość, w razie potrzeby wymienić.
4. Ponownie założyć na swoje miejsce uchwyt wraz z bezpiecznikiem i wcisnąć wykonując 1/4 obrotu w kierunku ruchu wskazówek zegara
 
bezpiecznik-NO2
 
Stosowanie smaru dielektrycznego LSCH0009 w pistolecie No. 2 Handgun
Nieprawidłowe zastosowanie smaru dielektrycznego LSCH0009 wewnątrz pistoletu No. 2 Handgun może spowodować uszkodzenie silnika. Smar dielektryczny można stosować tylko jako wypełniacz w celu usunięcia powietrza i niedopuszczenia do wyładowań koronowych. Smar dielektryczny można stosować tylko do następujących części: Końcówki kabla wysokiego napięcia 19370 -xx. Wewnątrz białej obudowy rezystora wysokiego napięcia 6204-00. Wewnątrz i na zewnątrz rezystora wysokiego napięcia 2842-01 (525 megaomów). Zastosowanie smaru dielektrycznego LSCH0009 lub jakiegokolwiek innego na pozostałych elementach związanych z zespołem wału i uziemieniem jest zabronione. Ze względu na ich bezpośredni kontakt z silnikiem DC, smary mogą się do niego przedostać i spowodować uszkodzenia. Smaru dielektrycznego NIE WOLNO stosować do następujących elementów pistoletu No. 2 Handgun: Zespół wał napędowego 7225 Rezystor uziemionego wału 4175- 01 (10 G Ohm) Elementy uszczelnienia wału/łożysk na początku i końcu wału Bezwzględnie należy zadbać o to, by smar dielektryczny był stosowany tylko w dozwolonych miejscach.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń użyciem smaru.
 

LOKALIZACJA USTEREK

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Usterki mechaniczne

Słabe cząstki farby
1. Części źle uziemione do prawdzi- wej ziemi
2. Zła technika malowania
3. Za duży przepływ farby
4. Za duża przewodność farby
5. Nadmierny przepływ powietrza wokół aplikatora
6. Produkt nie jest przewodzący
1. Poprawić uziemienie
2. Patrz „Techniki natrysku pistoletem No. 2 Handgun” lub Pkt. „Działanie”
3. Zmniejszyć przepływ lub zastosować większy dysk
4. Patrz PKt „Rozcieńczalniki” (oporność farby 1.0 do 0.1 megaomów)
5. Zmniejszyć przepływ poniżej 18 m/min. W przypadku natrysku na zewnątrz, poczekać aż wiatr osłabnie.
6. Skontaktować się z dystrybutorem Ransburg
Farba osiada na operatorze

1. Zła technika malowania
2. Aplikator za bardzo oddalony od części
3. Niewłaściwa mieszanina farby (za bardzo przewodząca)
4. Źle uziemione części
5. Zły wyciąg lub wietrzne warunki
1. Dysk musi być bliżej części niż operator
2. Aplikator trzymać w odległości 10 do 18 cm od części
3. Patrz, Pkt „Rozcieńczalniki”
4. Poprawić uziemienie
5. Sprawdzić i wyregulować. Nadmierny wiatr zmniejsza przyczepność elektrosta-
W czasie pracy aplikatora farba spływa z krawędzi dysku 1. Nieprawidłowa pozycja rurki za- silającej
2. Uszkodzona rurka zasilająca
3. Za duży dopływ farby
4. Za niskie obroty dysku
5. Za mały dopływ farby. Gdy aplikator jest w pozycji „uniesionej”, farba spływa na rurkę zasilającą
1. Poprawić pozycję, patrz Rys. 10-3.
2. Wymienić
3. Wymienić
4. Sprawdzić uszczelnienie. Zwiększyć ciśnienie powietrza silnika. Jeżeli jest OK, skontaktować się
z dystrybutorem Ransburg.
5. Zwiększyć dopływ farby. Zmienić położenie rurki zasilającej.
Po zwolnieniu spustu farba spływa z krawędzi dysku 1. Nieprawidłowa pozycja nakrętek blokujących spust
2. Przemieszczone gniazdo igły albo igła i/lub zużyte gniazdo igły
3. Zabrudzony mechanizm igłowy
1. Wyregulować
2. Ustawić lub wymienić
3. Postępować wg procedury „Zmiana koloru”, Pkt „Działanie” lub wymienić
 
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Usterki mechaniczne

Za słaby natrysk, patrz lokalizacja usterek elektrycznych
1. Zabrudzony dysk
2. Nieprawidłowa pozycja rurki za- silającej
3. Zużyta szczotka stykowa, źle założona lub złamana
4. Wyszczerbiona krawędź dysku
5. Za małe obroty dysku
6. Za mały dopływ farby
7. Nieprawidłowa mieszanina farby
8. Zniszczona, zużyta, wyszczerbio- na lub nieprzewodząca powłoka dysku
9. Za sucha farba
1. Oczyścić dysk, patrz wskazówki serwi- sowe „Wpływ rozcieńczalników na dysk/ szczotkę pistoletu No. 2 Handgun”
2. Ustawić wg wskazówek Pkt „Instalacja”
3. Poprawić pozycję lub wymienić
4. Wymienić
5. Sprawdzić, czy uszczelnienie jest czyste *oczyścić lub wymienić uszczelkę ze- wnętrzną lub z PTFE). Wygięty wał silnika (wymienić).
6. Zmniejszyć dopływ farby i/lub załozyć większy dysk
7. Zmierzyć oporność farby (przewodność), patrz Pkt o rozcieńczalni- kach
8. Wymienić dysk
9. Skontaktować się z dystrybutorem Ransburg
Za mały dopływ farby lub brak dopływu 1. Uszkodzona pompa lub nieodpo- wiednie ciśnienie powietrza
w zbiorniku farby
2. Zatkana rurka zasilająca
3. Zatkany wąż farby
4. Za duża lepkość farby
5. Zatkany zawór igłowy
6. Zatkany filtr rozcieńczalnika
7. Zatkany aplikator
1. Naprawić pompę lub zwiększyć ciśnienie
2. Postępować wg procedury „Zmiana koloru”, Pkt Działanie”
3. Oczyścić za pomocą rozcieńczalnika lub powietrza, w razie potrzeby wymienić wąż
4. Zwiększyć ciśnienie farby/ zmniejszyć lepkość. Zimna farba ma większą lepkość.
5. Postępować wg procedury „Zmiana koloru” i/lub naprawić zawór
6. Oczyścić lub wymienić filtr, patrz „Czyszczenie lub wymiana filtra”, Pkt „Konserwacja”
7. Postępować wg procedury „Zmiana koloru”, Pkt „Działanie” lub skontaktować się z dystrybutorem Ransburg
 
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Usterki mechaniczne
Farba kapie z podłączenia węża lub z tyłu aplikatora
1. Niedokręcone złączki węża
2. Pęknięty lub zużyty wąż
1. Wszystkie złączki węża farby mają lewy gwint. Sprawdzić połączenia.
2. Wymienić lub zdjąć złączkę, odciąć wadliwy odcinek węża i założyć złączkę
Farba wycieka z wnętrza uchwytu rączki lub ze spustu 1. Zużyty pakunek igły 1. Wyregulować nakrętkę pakunku lub wy- mienić pakunek
Farba wycieka z lufy i złączki zespołu rączki 1. Zużyty o-ring lub jego brak
2. Brak tulei
1. Wymienić o-ring
2. Upewnić się, że tulejka jest prawidłowo zamontowana
Duży, niepomalowany okręg w
środku natrysku
1. Dysk niesprawny elektrycznie
2. Brak sprężyny z tyłu dysku
3. Brak styku sprężyny z końcem wału
4. Uszkodzony rezystor uziemienia lub brak styku
5. Brak sprężyny w rezystorze uzie- mienia lub brak styku
6. Zanieczyszczona piasta prze- puszcza wysokie napięcie
1. Wymienić
2. Wymienić
3. Oczyścić i wymienić
4. Wymienić
5. Wymienić
6. Oczyścić lub wymienić zespół piasty
Usterki elektryczne
Złe przyciąganie farby 1. Źle uziemione malowane części
2. Uszkodzona zewnętrzna powłoka dysku
3. Za bardzo przewodząca farba
4. Za niski prąd zwarcia
1. Poprawić i sprawdzić uziemienie
2. Wymienić dysk
3. Patrz Pkt „Dobór rozcieńczalnika”
4. Wykonać testy SCI
Za słabe rozpylanie, patrz pierwsza usterka 1. Za niskie napięcie rozpylania 1. Wykonać testy, patrz Pkt „Testy elek- tryczne”. Skontaktować się z dystrybu- torem Ransburg.
 
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Usterki elektryczne

Brak wysokiego napięcia
1. Brak zasilania
2. Uszkodzone bezpieczniki
3. Usterka kabla wysokiego napięcia; po włączeniu systemu kabel trzeszczy
1. Włożyć wtyczkę do gniazdka i sprawdzić, czy jest napięcie
2. Wymienić, patrz Pkt ‘Konserwacja”
3. Sprawdzić omomierzem całą długość kabla. W razie potrzeby wymienić.
Lekkie „kopnięcie” przy chwytaniu rączki aplikatora 1. Operator trzyma aplikator za lufę.
2. Pistolet i zasilacz nie są uziemione
3. Operator nosi gumowe rękawice lub buty operatora mają gumowe podeszwy
4. Przed chwyceniem pistoletu, na operatorze zgromadził się ładunek
5. Uszkodzony ekran metalowy ka- bla wysokiego napięcia
1. Aby zapewnić dobre uziemienie operatora, cały czas trzymać rączkę jedną, gołą
2. Uziemić do prawdziwej ziemi
3. Zdjąć lub wyciąć otwór w miejscu styku dłoni z rączką pistoletu. Na buty założyć taśmy uziemiające.
4. Upewnić się, że operator jest należycie uziemiony
5. Sprawdzić omomierzem całą długość kabla. W razie potrzeby wymienić.
 

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

 
Wykaz części 28: 20987-XX
Rys. 28: Wykaz części 28: 20987-XX
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 ZESPÓŁ RĄCZKI #2 7233-00
2 O-RING, ODPORNY NA ROZCIEŃCZALNIK 7554-07
3 TULEJA , FARBA 2803-00
4 ZESPÓŁ LUFY #2 POWIETRZE 10972-00
5 ZESPÓŁ DYSKU 4" 11488-00
6 PODKŁADKA, DZIELONA BLOKADA (4) 7734-03
7 ZESPÓŁ FILTRA 7244-00
8 ZESPÓŁ WĘŻA POWIETRZA NO. 2 80089-XX
9 ZESPÓŁ FILTRA FARBY 76938-02
11 ŚRUBA INBUSOWA #8 (4) 8301-16C
10 ZESPÓŁ WĘŻA FARBY NO. 2 8340-XX
 
Wykaz części kabla/silnika
Rys. 29: Wykaz części kabla/silnika
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 KOŁEK SPRĘŻYNY 4359-01
2 SPRĘŻYNA 8491-00
3 ADAPTER, NAPĘD 75757-00
4 ZESPÓŁ SILNIKA PNEUMATYCZNEGO NO. 2 80069-00
5 PODKŁADKA, NO. 2 HANDGUN 3968-00
6 ŚRUBA INBUSOWA #8 (4) 8301-16C
7 ZESPÓŁ KABLA, SILNIK PNEUMATYCZNY NO. 2długość 7.6 m 20988-25
długość 11 m 20988-36
długość 15.2 m 20988-50
8 ZESPÓŁ ZAWORU POWIETRZA 10975-00
9 ŚRUBA Z ŁBEM PŁASKIM #10 9157-24F
10 ELEMENT DYSTANSOWY 10962-00
 
Wykaz części rączki 7233-00
Rys. 30: Wykaz części rączki 7233-00
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 RĄCZKA NO. 2 234-00
2 ZESPÓŁ IGŁY 3655-00
3 SPUST #2 3649-00
4 KOŁEK 2594-8
5 UCHWYT WĘŻA 135-00
6 PAKUNEK 2845-00
7 TULEJA 3653-00
8 GNIAZDO IGŁY 3654-00
9 TULEJA 6803-2
10 TULEJA 6803-1
11 ZŁĄCZKA WĘŻA 17356-00
12 PODKŁADKA TULEI 3978-00
13 ŚRUBA, #6 747-20C
14 ZAWIAS SPUSTU 3979-00
15 SPRĘŻYNA, ZAWIAS, SPUST 3977-00
 
Wykaz części zespołu zaworu igłowego - ransburg
Rys. 31: Wykaz części zespołu zaworu igłowego
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 OBUDOWA, SPRĘŻYNA 3659-00
2 IGŁA, No.2 HAND GUN 3657-00
3 ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ PRZY- TRZYMUJĄCY 3688-1
4 OCZKO, #5 3803-01
5 UCHWYT, SPRĘŻYNA 3658-00
6 NAKRĘTKA BLOKUJĄCA 3441-00
7 PODKŁADKA, PLASTIKOWY GWINT 5008-00
8 SPRĘŻYNA ŚCISKAJĄCA 2846-00
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 O-RING, ODPORNY NA ROZCIEŃCZALNIK 7554-20
2 O-RING, ODPORNY NA ROZCIEŃCZALNIK 7554-08
3 O-RING, ODPORNY NA ROZCIEŃCZALNIK 7554-13
4 O-RING, ODPORNY NA ROZCIEŃCZALNIK 7554-06
5 SPRĘŻYNA 14003-00
6 REZYSTOR, 535 MΩ 4175-01
7 KOŁNIERZ 6714-00
8 ŚRUBA MOCUJĄCA Z PŁASKIM KOŃCEM 8488-12F
9 USZCZELKA ZEWNĘTRZNA 6710-00
10 NAKRĘTKA 6713-00
11 USZCZELKA WEWNĘTRZNA 6711-00
12 PODZESPÓŁ WAŁU 7225-00
13 REZYSTOR, 10,000MΩ 2842-01
14 PODKŁADKA 7486-06
15 ŚRUBA #6 7747-16C
16 USZCZELKA REZYSTORA 3959-00
17 RURKA ZASILAJĄCA, 4" 3700-00
18 ZESPÓŁ OBUDOWY LIFY I TULEI 10972-00
 
Wykaz części lufy
Rys. 33: Części i długości węża farby 8340-XX
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 WĄŻ FARBY 77031-XX
2 ZŁĄCZKA WĘŻA (2) 7617-00
3 ZŁĄCZKA TRZPIENIA (2) 7474-00
4 NAKRĘTKA, LEWY GWINT (2) 6503-00

DŁUGOŚCI WĘŻY FARBY
7.6 m
11 m
15.2m
22.8 m
30.5 m

8340-25
8340-36
8340-50
8340-75
8340-100
 
wąż RANSBURG
Rys. 33: Części i długości węża powietrza 80089-XX
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 WĄŻ POWIETRZA 6919-XX
2 ZŁĄCZKA, WĄŻ, TULEJKA 7617-00
3 TRZPIEŃ, ZŁĄCZKA 7474-00
4 NAKRĘTKA, ZŁĄCZKA 9/16-18 6502-00
5 ZŁĄCZKA WĘŻA WIELOKROTNEGO UŻYTKU LSFI0027-00

DŁUGOŚCI WĘŻA POWIETRZA
7.6 m
11 m
15.2m
22.8 m
30.5 m

80089-25
80089-36
80089-50
80089-75
80089-100
 
Wykaz Części rurki zasilającej
Rys. 35: Wykaz Części rurki zasilającej
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 RURKA ZASILAJĄCA DYSK 2 3/4”
RURKA ZASILAJĄCA DYSK 4”
6335-00
3700-K3
2 O-RING, ODPORNY NA ROZCIEŃ- CZALNIK 7554-05
 
Wykaz części zespołu szczotki
Rys. 36: Wykaz części zespołu szczotki
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 ZESPÓŁ SZCZOTKI (ATEX)
ZESPÓŁ SZCZOTKI 3 SZT.
80085-00
80085-K3
2 O-RING, ODPORNY NA ROZCIEŃ- CZALNIK 7554-06
 
Wykaz części filtra farby
Rys. 37: Wykaz części filtra farby
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 TYLNA CZĘŚĆ OBUDOWY FILTRA 76941-00
2 PRZEDNIA CZĘŚĆ OBUDOWY FILTRA 76940-00
3 ADAPTER, TRZPIEŃ 76939-00
4 ZŁĄCZKA, NAKRĘTKA, LEWY GWINT 6503-00
5 FILTR FARBY (OCZKO 100, PRECYZYJNY
FILTR FARBY (OCZKO 60, ZGRUBNY)
7720-01
7720-02
6
ZESPÓŁ FILTRA (MAŁE OCZKA)
ZESPÓŁ FILTRA (DUŻE OCZKA)
76938-01
76938-02
 
Wykaz części zespołu dysku
Rys. 38: Wykaz części zespołu dysku
 
Poz. # Nazwa Numer części
1 PIASTA I DYSK 2 3/4”
PIASTA I DYSK 4”
9777-00
4628-00
2 ŚRUBA MOCUJĄCA 8488-08C
3 OBRZEŻE 2 3/4”
OBRZEŻE 4”
9772-00
4627-00
4 SPRĘŻYNA , STYK 6126-00
5
ZESPÓŁ DYSKU 2 3/4“
ZESPÓŁ DYSKU 4 “ ZE ZŁĄCZKĄ
11491-00
11488-00
 
SERWIS 80102-311 -110 (WTYCZKA 1)
SERWIS 80102-312 220-240V (WTYCZKA 2)
SERWIS 80102-313 220-240 (WTYCZKA 3
 
wtyczki-ransburg-no2
Wykaz częśći zamiennych RANSBURG
Rys.39 Wykaz częśći zamiennych: 9060
 
Poz. #

1 ZASILANIE, 24 V 79428-00
2 PŁYTKA GŁÓWNA, 90 kV KLASYCZNA 80116-28
3 FILTR AC 79412-00
4 PRZEŁĄCZNIK PŁYWAKOWY 13742-02
5 NAKRĘTKA PRZEŁĄCZNIKA PŁYWAKOWEGO LSFA0008-00
6 ZŁĄCZE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 15824-01
7 PODKŁADKA, PRZEWÓD STAŁY 14762-02
8 NAKRĘTKA PRZEWODU STAŁEGO 5307-04
9 MULTIPLIKATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, NO. 2
ATEX
79350-01
10 ZESPÓŁ UZIEMIENIA 70539--00
11 WŁĄCZNIK ZASILANIA AC 76434-01
12 GUMOWA ŁAPA 5627-00
13
BEZPIECZNIKI DO WSZYSTKICH MODELI 72771-06
 
Części zawarte w urządzeniu, ale nie pokazane;
- Smar dielektryczny LSCH0009-00
- Olej dielektryczny 3614-00
- Zacisk uziemiający LSME-4000-00
- Wtyczka 1 (USA) 76449-01, wtyczka 2 (Europa) 76449-02, wtyczka 3 (Chiny) 76449-03
 
WYKAZ ZALECANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
 
Nazwa Numer części
Bezpiecznik 72771-06
Igła 3657-00
Pierścień zatrzaskowy 3688-01
Oczko 3803-01
Gniazdo igły 3654-00
Tuleja (2 szt.) 3653-00
Pakunek 2845-00
Zespół szczotki 80085-00
Loctite 7969-031
O-Ring (6 szt.) 7554-20
O-Ring (6 szt.) 7554-05
O-Ring (2 szt. 7554-06
O-Ring (2 szt.) 7554-07
O-Ring (12 szt.) 7554-08
O-Ring (6 szt.) 7554-13
Śruba mocująca (2 szt.) 8488-12F
Uszczelka zewnętrzna, ceramiczna 6710-00
Uszczelka wewnętrzna, PTFE 6711-00
Smar, 1 uncja LSCH0009
Osłony pistoletu (szt. 5)* 72558-02-K5
 

POLITYKA GWARANCYJNA

OGRANICZONA GWARANCJA
Ransburg wymieni lub naprawi bezpłatnie część i/lub urządzenie w podanym niżej czasokresie, które ulegnie uszkodzeniu na skutek błędów wykonawczych lub wad materiałowych pod warunkiem, że urządzenie było eksploatowane i konserwowane zgodnie z pisemnymi wskazówkami obsługowymi i BHP Ransburg i w normalnych warunkach roboczych, Z gwarancji wyłączone są części normalnie zużywające się.
STOSOWANIE INNYCH, NIŻ ZATWIERDZONE PRZEZ RANSBURG CZĘŚCI, UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE GWARANCJE I DOPUSZCZENIA BHP. CZĘŚCI ZAMIENNE: Stoosiemdziesiąt (180) dni od daty zakupu oprócz części montowanych (numer każdej takiej części ma końcówkę „R”), dla których okres gwarancji wynosi dziewięćdziesiąt (90) dni. URZĄDZENIE: Jeżeli zostało zakupione jako komplet (tzn pistolet, zasilacz, układ regulacji, itd.) - jeden (1) rok od daty zakupu. OWIJANIE APLIKATORA, PODŁĄCZONYCH DO NIEGO ZAWORÓW I ORUROWANIA ORAZ WSPORNIKÓW W FOLIĘ KURCZLIWĄ LUB INNĄ NIEDOPUSZCZONĄ PRZEZ RANSBURG UNIEWAŻNIA GWARANCJĘ. JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM RANSBURG W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST WYMIANA CZĘŚCI, KTÓRE ZEPSUŁY SIĘ W WYNIKU WAD WYKONAWCZYCH I MATERIAŁOWYCH. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ RĘKOJMII. RANSBURG NIE BIERZE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POCHODNE, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, STRATY PRODUKCYJNE I UTRATĘ DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z EKSPLOATACJI URZĄDZENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO LUB STRONY TRZECIE. WYŁĄCZENIA:
Jeżeli Ransburg stwierdzi, że reklamowane części lub urządzenie były nieprawidłowo zainstalowane, obsługiwane , to odmówi ich naprawy lub wymiany. W takim przypadku Kupujący ponosi wszystkie związane z tym koszty.
 
 
 
 

pistolety elektrostatyczne ręczne pistolety elektrostatyczne automatyczne RANSBURG
 
Pistolet Vector Solo LP Niskociśnieniowy Ransburg Estaquick Turbodisc Ransburg Aplikator farby
Pistolet Vector AA90 HP Wysokociśnieniowy Ransburg Aerobell AQUApack RANSBURG
NO.2 AEROBELL™168 UNIWERSALNY MIERNIK NATRYSKU ELEKTROSTATYCZNEGO
VECTOR    
Vector Solo 65 kV    
Vector Solo 85 kV    
Ransflex - NOWOŚĆ    
modele vector solo RANSBURG    
   
   
FILMY części do pistoletów elektrostatycznych archiwum
   
Dystrybucja urządzeń lakierniczych firmy RANSBURG


 
ransburg-logo fb-carlisle